Euromince: Vatikán

Vatikán síce nie je členom EÚ, ale spolu s ďalšími dvomi mikroštátmi - San Marínom a Monakom, má právo používať euro ako svoju menu a raziť vlastné mince. Vatikán nie je formálne členom eurozóny a nemá ani svojho zastupcu v Európskej centrálnej banke.

 
 

Vatikánske pamätné 2 eurové mince:

Vatikán nevydal európske-spoločné pamätné 2 eurové mince - 50. výročie Rímskej zmluvy a 10. výročie HMÚ.
 

2004

2004

 75. výročie založenia Vatikánu

85 000 kusov

Stredná časť mince vyobrazuje schému okruhu múru Vatikánu s Bazilikou sv. Petra a nápisom v taliančine 75o ANNO DELLO STATO (naľavo), 1929–2004 a znak mincovne (R) (oboje napravo). Vpravo dole sú malým písmom uvedené meno dizajnéra (VEROI) a iniciály rytcu návrhu (L.D.S. INC.).

2005

2005

XX. svetové dni mládeže v Kolíne nad Rýnom

100 000 kusov

V strede mince je vyobrazenie katedrály v Kolíne a kométa letiaca na oblohe. Nápis „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU“ je napísané hore. Vo vonkajšom medzikruží je napísané „CITTA DEL VATICANO“, letopočet je hore.

2006

2006

500. výročie založenia švajčiarskej gardy

100 000 kusov

V strede mince príslušník gardy, ktorý skladá prísahu.Drží v ruke vlajku Švajčiarskej gardy a pozerá sa doľava. V hornej vnútornej časti obklopuje vojaka nápis „GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA“ a v dolnej časti „CITTÁ DEL VATICANO“. Okrem týchto nápisov sa tu vyskytujú aj ďalšie 4: rok „1506“ a podpis tvorcu mince „O. ROSSI“ naľavo a rok vyrazenia „2006“ so značkou mincovne „R“ napravo.

2007

2007

 80 rokov OD NARODENIA Benedikta XVI.

100 000 kusov

Motívom mince je busta  Benedikta XVI. Po obvode vnútornej časti mince je nápis:  „BENEDICTI XVI P.M. AETATIS ANNO LXXX CITTA' DEL VATICANO“. Na minci sú vyrazené aj rok vydania názov vydávajícího štátu, značka mincovne, iniciály rytca a autora mince.

 

2008

2008

Rok svätého Pavla

100 000 kusov

Na rube mince je scéna obrátenia svätého Pavla na kresťanstvo. Pri svojej ceste do Damašku bol oslepený svetlom z nebies, z ktorých naň prehovoril Boh. Po obvode mince sú nápisy „CITTÀ DEL VATICANO“ a „ANNO SANCTO PAULO DICATO“.

2009

2009

Medzinárodný rok astronómie

106 000 kusov

Motív mince zobrazuje alegóriu zrodenia hviezd a planét a niektoré astronomické prístroje. Značka mincovne R sa nachadza v ľavej časti, rok emisie sa nachádza v strede dolnej časti. Design je obklopený zo spodnej časti ľavej-strane nápisom ANNO INTERNAZIONALE dell'Astronomia a na pravej hornej strane názvom emitenta Città del Vaticano.

2010

Euro rok kňazov

Rok kňazov

115 000 kusov

Rok kňazov, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Rok kňazov trval od 19. júna 2009 do 19. júna 2010 a bol ukončený medzinárodným stretnutím kňazov za účasti pápeža. Na minci je zobrazený pastier, ktorý sa snaží vytiahnuť jahňa z tlamy leva.

 
 

2011

2 Eura Vatikan 2011

26. svetový deň mládeže, Madrid

115 000 kusov

Na vnútornej strane mince sú zobrazení mladí ľudia s vlajkami, značka mincovne "R" a rok "2011". V hornej časti, pozdĺž vonkajšej hranice vnútorného krúžku, zľava doprava, "XXVI" a "GMG" z GIORNATA della Mondiale Giovent (Svetový deň mládeže). V dolnej časti, názov vydávajúcej krajiny "CITTA 'DEL VATICANO". Vonkajší kruh mince zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.

 
 

2012

2 Eura

VII Svetové stretnutie rodín

115 000 kusov

 Vo vnútornej časti mince je zobrazená rodina na pozadí milánskeho dómu. Miláno je hosťovské mesto siedmeho svetového stretnutia rodín. Toto stretnutie oslavuje rodinu ako spoločné ľudské dedičstvo, ktoré svojou univerzálnou hodnotou prispieva k ľudskosti na celom svete. Okolo motívu rodiny je uvedený názov udalosti a Vatikánu v taliančine a rok „2012“. Medzi chlapcom a matkou sa nachádza značka mincovne „R“.

 

2013

2 Eura 2013 Vatikán

28. Svetový deň mládeže v Riu             (23.-28.7.2013)

 

Na minci je zobrazená najznámejšia pamätihodnosť Ria de Janeiro, socha Krista Spasiteľa a niekoľko mladých ľudí okolo nej. Nad nimi je do polkruhu umiestnený nápis „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013“. Vpravo sa nachádza značka mincovne „R“ a meno umelca „PDANIELE“.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie

106.000 kusov

 

 

2013

2 Eura 2013 Vatikán

Svätá stolica

125 000 kusov

Minca zobrazuje erb kardinála kamerlenga a nad ním symbol Apoštolskej komory, dva malé kríže, vľavo slová „CITTÀ DEL VATICANO“ a vpravo nápis „SEDE VACANTE MMXIII“.
Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.

2014

2 Eura 2014 Vatikan

25. výročie pádu Berlínského múra
V popredí tehly zo zbúraného Berlínského múra s nápisom:
XXV ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO 1989 2014 (25. výročie pádu Berlínskeho múra 1989 2014). Uprostred vo voľnom priestore medzi tehlami a kúskom ostnatého drôtu je olivová ratolesť s Brandenbur­skou bránou v pozadí. Hornú časť vypĺňa nápis CITTÀ DEL VATICANO

103 000 kusov

 

2015

2 eur

VIII. svetové stretnutie rodín

106 000 kusov

 Na minci - dve rodiny a ich objatie Zeme. Hore rok vydania 2015, vľavo meno  umelca "C Principe", značka mincovne R na ramene jedného člena rodiny. Okolo motívu nápis v Taliančine. (prekl. VII. svetové stretnutie rodín).

2016

2 eura 2016 Vatikan

 200. výročie založenia PZ Vatikánu

105 000 kusov

Vyobrazený príslušník policajného zboru vo Vatikaáne pred bazilikou sv. Petra.
Nápis "CORPO  DELLA GRENDARMERIA 1816 - 2016"
(horný polkruh), znak mincovne (R) (oboje naľavo), vpravo meno autora D. Longo

2 Eura 2016 Vatikan

 Svetový rok milosrdenstva.

105 000 kusov

Motívom mince je sv. Martin na koni, ktorý sa delí so žobrákom o svoj plášť. Dole znak mincovne "R", , vpravo rok 2016 a meno autora: M. Crisciotti.

 

2017

 2 euro Vatikan 2017

 1950. výročie umučenia svätého Petra a svätého Pavla.

105 000 kusov

Na minci je zobrazený svätý Peter a svätý Pavol a ich symboly, teda kľúče, resp. meč. V hornej časti mince je v polkruhu uvedený nápis „CITTÀ DEL VATICANO“. V dolnej časti mince je v polkruhu uvedený nápis „1950o DEL MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO“. Vľavo dole sa nachádza rok vydania mince „2017“ a vpravo dole značka mincovne „R“. Medzi nimi sa nachádza meno umelca „G. TITOTTO“.

 2E 2017 Vatikan Fatima

 100. výročie zjavení vo Fatime

105 000 kusov

Na minci sú na pozadí svätyne vo Fatime zobrazení traja mladí pastieri, ktorým sa zjavila Panna Mária. V hornej časti sa nachádza do polkruhu umiestnený nápis „CITTÀ DEL VATICANO“, pod ktorým je uvedený rok „1917“. Pod rokom zľava doprava je nápis „FATIMA 2017“. Na ľavej strane je značka mincovne „R“ - Rím a v spodnej časti je meno autora „O.ROSSI“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

2018

2 Eura 2018 Vatikan

Európsky rok kultúrneho dedičstva – Laokontovo súsošie

101 000 kusov

Laokontovo súsošie - zásadné dielo svetového sochárstva, ktoré tvorí základ zbierky Vatikánskych múzeí. Dolu v strede je umiestnený nápis vydávajúcej krajiny „Città del VATICANO“. V polkruhu v smere zľava doprava sa nachádza nápis „ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE“. V pravej hornej časti je uvedený rok vydania „2018“ a značka mincovne „R“. V pravej dolnej časti sa nachádza meno umelkyne „D. LONGO“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
 
2 eura 2018 Vatikán

50. výročie úmrtia Pátra Pia

101 000 kusov

 

Vyobrazený portrét Pátra Pia z pravého profilu. V hornej časti jev polkruhu zľa va doprava vpísaný názov vydávajúcej krajiny „CITTÀ DEL VATICANO“.

Dole sa nachádza nápis „Padre Pio“ a vpravo od neho značka mincovne „R“. N a ľavej strane vzoru je uvedený rok „1968 “, na pravej rok vydania „2018“.

Vľavo dole je meno umelca „P.DANIELE“.

2019

2 eura 2019 Vatikán

 90. výročie založenia Vatikánu

91 000 kusov

Motívom mince je portrét pápeža Pia XI. (panovníka na čele štátu v roku 1929) a Laterán v Ríme. V hornej časti je v polkruhu zľava doprava vpísaný názov vydávajúcej krajiny „STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO“. V dolnej časti sa nachádzajú roky „1929“ a „2019“ a pod nimi meno umelkyne „FUSCO“.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

 

2 Eura 2019 Vatikán

 25. výročie reštaurovania Sixtínskej kaplnky

91 000 kusov

 Motívom mince je výjav z posledného súdu v Sixtínskej kaplnke. Vľavo v polkruhu nápis "CITTADEL VATICANO", vpravo "CAPELLA SISTINA - FINA DEI RESTAURI" a "1994-2019", značka mincovne "R". Dole meno umelca "D. LONGO".

2020

2 Eura 2020 Vatikán

 100. výročie narodenia Jána Pavla II.

101 000 kusov

Na minci je portrét Jána Pavla II., dom kde sa narodil a bazilika vo Wadowiciach. Vľavo hore nápis" PAPA GIOVANNI PAOLO II", vpravo letopočty 1920 - 2020, značka mincovne "R".
Vo vonkajšom prstenci - 12 hviezd EU.
 

 

 2 Eura 2020 Vatikán

 500. výročie úmrtia Raffaella Sanzia.

101 000 kusov

Na minci je portrét Raffaella a dvoch anjelov. Vpravo v polkruhu nápis "RAFFAELLO SANZIO" nad anjelmi roky 1520 a 2020, pod nimi názov vydávajucej krajiny "CITA DEL VATICANO", dole značka mincovne R a meno autora - D. LONGO.
Vo vonkajšom prstenci - 12 hviezd EU.
 

2021

2 Eura 2021 Vatikán CAR

 400. výročie narodenia maliara Catavaggia

 000 kusov

.
Vo vonkajšom prstenci - 12 hviezd EU.
 

 

 0

 700. výročie úmrtia Danteho Alighieriho Sanzia.

 000 kusov

.
Vo vonkajšom prstenci - 12 hviezd EU.
 

Vatikánske obehové euromince I. séria:

Táto verzia euromincí sa razila do smrti pápeža Jána Pavla II (2. apríla 2005) :
 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent  Portrét Jána Pavla II. - pápeža v období 1978-2005. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri roku 2003.  
2 cent  2 cent  Portrét Jána Pavla II. - pápeža v období 1978-2005. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri roku 2003.  
5 cent 5 cent Portrét Jána Pavla II. - pápeža v období 1978-2005. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri roku 2003.  
10 cent 10 cent
Portrét Jána Pavla II. - pápeža v období 1978-2005. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri roku 2003.  
20 cent 20 cent   Portrét Jána Pavla II. - pápeža v období 1978-2005. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri roku 2003.  
50 cent 50 cent Portrét Jána Pavla II. - pápeža v období 1978-2005. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri roku 2003.  
1 euro 1 euro Portrét Jána Pavla II. - pápeža v období 1978-2005. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri roku 2003.  
 2 eura 2 Eurá Portrét Jána Pavla II. - pápeža v období 1978-2005. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri roku 2003.  

 

Vatikánske obehové euromince II. séria:

Po smrti pápeža Jána Pavla II. nastalo obdobie sediskvencie, kedy sa razili mince s motívom emblému pápežskej  kancelárie (dva skrížené kľúče pod dáždnikom) a znak hlavného komorníka.
 

Nominál    Popis Pozn.
1 cent 1 cent Rub mince: Emblém papežskej kancelárie.  
2 cent 2 cent Rub mince: Emblém papežskej kancelárie.  
5 cent 5 cent Rub mince: Emblém papežskej kancelárie.  
10 cent 10 cent Rub mince: Emblém papežskej kancelárie.  
20 cent 20 cent Rub mince: Emblém papežskej kancelárie.  
50 cent 50 cent Rub mince: Emblém papežskej kancelárie.  
1 euro 1 euro Rub mince: Emblém papežskej kancelárie.  
 2 eura 2 Eurá Rub mince: Emblém papežskej kancelárie.  

 

Vatikánske obehové euromince III. séria:

Vatikán po zvolení Benedikta XVI. za pápeža vydal 24. apríla 2006 novú sériu mincí.
 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent 1 cent Na rube : portrét Benedikta XVI. - nar. 16.4.1927, celkovo ôsmy nemecký pápež.  
2 cent 2 cent Na rube : portrét Benedikta XVI. - nar. 16.4.1927, celkovo ôsmy nemecký pápež.  
5 cent 5 cent Na rube : portrét Benedikta XVI. - nar. 16.4.1927, celkovo ôsmy nemecký pápež.  
10 cent 10 cent Na rube : portrét Benedikta XVI. - nar. 16.4.1927, celkovo ôsmy nemecký pápež.  
20 cent 20 cent Na rube : portrét Benedikta XVI. - nar. 16.4.1927, celkovo ôsmy nemecký pápež.  
50 cent 50 cent Na rube : portrét Benedikta XVI. - nar. 16.4.1927, celkovo ôsmy nemecký pápež.  
1 euro 1 euro Na rube : portrét Benedikta XVI. - nar. 16.4.1927, celkovo ôsmy nemecký pápež.  
 2 eura 2 euro Na rube : portrét Benedikta XVI. - nar. 16.4.1927, celkovo ôsmy nemecký pápež.  

Vatikánske obehové euromince IV. séria:

Táto verzia euromincí sa razí od roku 2014. Na miciach portrét pápeža Františka.
z troch uhov pohľadu z prava, z ľava a zo stredu.
 

Nominál   Popis Pozn.
1 cent  1 cent Na rube : portrét pápeža Františka. Napis:
"CITTÀ DEL VATICANO" a značka rímskej mincovne "R"
 
 
2 cent  2 cent Na rube : portrét pápeža Františka. Napis:
"CITTÀ DEL VATICANO" a značka rímskej mincovne "R"
 
5 cent 5 cent Na rube : portrét pápeža Františka. Napis:
"CITTÀ DEL VATICANO" a značka rímskej mincovne "R"
 
10 cent 10 cent
Na rube : portrét pápeža Františka. Napis:
"CITTÀ DEL VATICANO" a značka rímskej mincovne "R"
 
20 cent 20 cent  Na rube : portrét pápeža Františka. Napis:
"CITTÀ DEL VATICANO" a značka rímskej mincovne "R"
 
50 cent 50 cent
Na rube : portrét pápeža Františka. Napis:
"CITTÀ DEL VATICANO" a značka rímskej mincovne "R"
 
1 euro 1 euro Na rube : portrét pápeža Františka. Napis:
"CITTÀ DEL VATICANO" a značka rímskej mincovne "R"
 
 2 eura 2 Eura Na rube : portrét pápeža Františka. Napis:
"CITTÀ DEL VATICANO" a značka rímskej mincovne "R"
 

 

Euromince Vatikám

Dobrý deň, bolo by vhodné doplniť ďalšie nové emisie mincí. Aktuálne je pápežom vo Vatikáne pápež František.
Ďakujem

To je pravda.

Mate pravdu, ale momentalne moje prac. zatazenie mi nedovoluje viac sa venovat stranke...
Dakujem za pochopenie.

S uctou M. Pidych - Limita