Euromince: Slovensko

Slovensko prijalo euro 1.1.2009 a stalo sa tak 16. krajinou eurozóny.  Na Slovensku euro nahradilo slovenskú korunu (Sk), výmenný kurz bol stanovený na 1 euro = 30,1260 Sk.
 
 
 

Slovenské pamätné 2 eurové mince:

 

2009

2 Eurá

10. výročie HMÚ

2 500 000 kusov

Spoločný motív, nápis "SLOVENSKO".

 

2 eurá

20. výročie 17. novembra 1989 (Deň boja za slobodu a demokraciu)

1 000 000 kusov

stredným motívom je zvon vytvorený zo zväzku kľúčov, symbolu novembrových udalostí. Po obvode je na vrchu dátum začiatku udalostí "17. NOVEMBER" a nápis "SLOBODA DEMOKRACIA" a pod ním letopočet výročia "1989-2009".

2011

Vyšehradská skupina

20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny

1 000 000 kusov

Na minci je zemepisné znázornenie územia Vyšehradskej skupiny so štylizovaným znakom „V IV.“. Po obvode kruhu mince je nápis „VYŠEHRADSKÁ SKUPINA · VISEGRAD GROUP“. V dolnej časti kruhu je dátum vzniku Vyšehradskej skupiny „15. 2. 1991“. V ľavej spodnej štvrtine mince je ročník „2011“ a v pravej dolnej štvrtine názov emitenta „SLOVENSKO“, pod ktorým je značka autora návrhu „MR“ a značka mincovne. Na obruči je 12 hviezd.

2013

2 Eura 2013 Slovensko

1150. výročie misie Príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
Na minci sú vyobrazení solúnski bratia Konštantín a Metod so symbolickým dvojkrížom, ktorý je súčasne biskupskou berlou. Konštantín drží v rukách knihu, Metod je vyobrazený s kostolom ako symbolom viery a cirkvi. V spodnej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“ a za ním sú letopočty „863“ a „2013“ oddelené od seba grafickými značkami. Na vrchu mince sú  nápisy „KONŠTANTÍN“ a „METOD“,iniciálky autora  Mgr. art. Miroslava Hrica, ArtD. „mh“ sú v ľavej časti pamätnej euromince a značka „MK“ je umiestnená  v jej pravej časti.

1 000 000 kusov

 

2014

2 Eura SR

10. výročie vstupu SR do EU 

1 000 000 kusov

V strede mince štylizované písmená EU v kombinácií so štátnym znakom. Vpravo dátum pristúpenia k EU 1.5.2004. Pozdĺž horného okraja sú v polkruhu uvedené slová „10. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Vľavo dole značka mincovne vpravo iniciály autorky - MP. Na obruči je 12 hviezd.

2015

2 E

Ľ. Štúr - 200. výročie narodenia

1 000 000 kusov

 Vpravo od portrétu rok vydania 2015 a nápis "SLOVENSKO". Vľavo dátumy narodenia a úmrtia Ľ. Štúra (1815 a 1856). Hore značka "MK" - mincovňa Kremnica, dole "IŘ" - iniciály autora Ivan Řehák.

2016

2 e 2016 Slovensko

Slovenské predsedníctvo v Rade EU

1 000 000 kusov

Dominantou je slovenský znak na pozadi zbiehajúcich sa čiar. Vľavo od znaku letopočet 2016. Označenie mincovne MK a iniciály autora VP - Vladimír Pavlica. Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd.

2017

2 Eura 2017 Slovensko

550. výročie začatia činnosti Akadémie Istropolitána

1 000 000 kusov

Na minci obrazy 2 učiteľov a 2 študentov pred priečelím Univerzity. Vľavo hore medailón kráľa Mateja Korvína, pri ňom letopočet 1467 - rok začatia činnosti Akadémie Istropolitána. Dole štylizované iniciály autorky "MP".
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd.
 

2018

2 E Slovensko 2018

25. výročie založenia Slovenskej republiky

1 000 000 kusov

Vstup Slovenska do EU a eurozóny. Portál preklenuje mapu Slovenska a symbol eura obkolesený hviezdičkami Európskej únie, z ktorých niektoré sú prekryté mapou. Na ľavej strane vzoru sa nachádza štátny znak Slovenska. Vľavo dole v polkruhu uvedený názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vpravo pod mapou dátum založenia republiky „1.1.1993“, pod ním rok vydania mince „2018“. Medzi mapou a dátumom je značka Mincovne Kremnica - „MK“ umiestnené medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciály autora návrhu Pavla Károlyho „PK“.
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd.

 


2019

2 eurá 2019 slovensko

100. výročie narodenia M.R.Štefánika

1 000 000 kusov

 

Portrét Milana Rastislava Štefánika. Na ľavej strane portrétu sa nachádzajú dátumy narodenia a úmrtia Štefánika „1880“ a „1919“, pod sebou. Na ľavej strane vnútornej časti mince je v polkruhu uvedené meno „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“ a meno vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“. Rok vydania „2019“ sa nachádza medzi portrétom a pravou stranou. Pod rokom sú štylizované písmená „PV“, iniciály autora návrhu Petra Valacha, a pod nimi je značka Mincovne Kremnica, ktorá pozostáva z písmen „MK“ umiestnených medzi dvoma razidlami.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie

 

2020

2 Eura 2020

20. výročie vstupu SR do OECD

1 000 000 kusov

 Vpravo hore - digitálna kompozícia digitalizmu v strede kruh s mikroprocesorom. Vpravo dole štátny znak. Vľavo štvorec s nápisom "20. VÝROČIE" a "VSTUP SR DO OECD". Pod ním rok 2020: Označenie mincovne "MK" a iniciály autora "PV" sa nacjádzajú vľavo.
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd.
 

2021

Slovensko 2021

100. výročie narodenia A. Dubčeka

1 000 000 kusov

 
Vo vonkajšom prstenci 12 hviezd.
 

Slovenské obehové euro mince:

   
2 E 1 e
2 eurá 1 euro
Dvojkríž na trojvrší

V strede mince je vo vnútornom kruhu vyobrazený dvojkríž na trojvrší, ktorý je erbovým znamením štátneho znaku Slovenskej republiky. Na pozadí dvojkríža je kompozícia štylizovaných skál. Vpravo od dvojkríža je v opise vnútorného kruhu zdola nahor nápis „SLOVENSKO“ a vľavo od dvojkríža je letopočet. Nad trojvrším vľavo je umiestnená značka mincovne a vpravo sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu, Ivana Řeháka „IŘ“. V medzikruží je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie; tri z nich (alt. z ktorých tri) sú zakomponované do spodnej časti trojvršia.

Na hrane dvojeurovej mince je nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.

 
50 c 20 c 10 c
50 centov 20 centov 10 centov
Bratislavský hrad
V strede mince je v naznačenom vnútornom kruhu vyobrazený Bratislavský hrad, ktorý je charakteristickou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V ľavej časti mince je do motívu Bratislavského hradu zakomponovaný štátny znak Slovenskej republiky. Pod Bratislavským hradom v strede je letopočet a pod ním v opise vnútorného kruhu je zľava doprava nápis „SLOVENSKO“. Pri ľavom okraji vnútorného kruhu je značka mincovne a pri jeho pravom okraji sú štylizované iniciálky mien a priezvisk autorov výtvarného návrhu Jána Černaja „JČ“ a Pavla Károlyho „PK“. Pri okraji mince je do kruhu umiestnených dvanásť hviezd Európskej únie.
 
5 c 2 c 1 c
5 centov 2 centy 1 cent
Kriváň
Na minci je vyobrazený tatranský štít Kriváň, ktorý je považovaný za symbol ochrany slobody a svojbytnosti slovenského národa. V strede mince je nápis „SLOVENSKO“ a pod ním letopočet. Pod letopočtom je štátny znak Slovenskej republiky. Po jeho ľavej strane je značka mincovne a po jeho pravej strane iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu Drahomíra Zobeka „Z“. Pri okraji mince je do kruhu umiestnených dvanásť hviezd Európskej únie.